... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Kontrakt Menedżerski w Sp zoo


Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek płacić podatki w tym ZUS.  Sp zoo jest zwolniona z ZUS ale istotną sprawą jest podatek CIT i PIT. W Sp zoo od wypłat dla Menedżerów i Dyr w nie odprowadzamy go drugi raz ( ale tylko od kontr. menedżerskiego)...

 

Członkowie zarządów otrzymują najczęściej bardzo wysokie wynagrodzenia, Wielu członków zarządu próbuje więc obejść te przepisy (nakazujące opodatkowanie na zasadach ogólnych sięgałoby 40%) poprzez świadczenie usług na podstawie kontraktu menadżerskiego w ramach działalności gospodarczej, łącznie z wybraniem opodatkowania podatkiem liniowym 19%.  Pozwalałoby to znacznie zmniejszyć wysokość zobowiązań podatkowych członków zarządów.

 

Właśnie w takich okolicznościach powstaje najwięcej wątpliwości związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskanym z tytułu świadczenia usług zarządczych. Wątpliwości wywołuje bowiem kwestia, czy świadczenie usług zarządczych w ramach działalności gospodarczej może być opodatkowane podatkiem liniowym 19%.

 

Art. 13 pkt 9) ustawy o PIT stanowi bowiem, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się także „przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej”. Powyższe brzmienie przepisu wydaje się nie pozostawiać w przedmiotowej kwestii żadnych wątpliwości. Świadczenie usług zarządczych zawsze będzie bowiem klasyfikowane za działalność wykonywaną osobiście a nie za pozarolniczą działalność gospodarczą, a tylko taka działalność może być opodatkowana podatkiem liniowym.

 

Regulacje te zostały wprowadzone od dnia 1 stycznia 2004r., najprawdopodobniej właśnie na skutek praktyki obchodzenia przez menadżerów przepisów i rozliczania przychodów z kontraktów menadżerskich zawieranych w ramach działalności gospodarczej, jako przychody z działalności gospodarczej a nie działalności wykonywanej osobiście.

 

Uznanie przychodów z kontraktu menadżerskiego za przychody z działalności wykonywanej osobiście a nie za przychody z działalności gospodarczej wiąże się także z określonym obowiązkami zleceniodawcy. Wobec tego Sp zoo jako Zleceniodawca, jako płatnik dokonując wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście obowiązany jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (Izba Skarbowa w Opolu, 25 października 2006r., PF-I/4180-0019/06/KK).

 

Uznanie przychodów z tytułu usług zarządczych za przychody osiągane w ramach działalności wykonywanej osobiście a nie za przychody z działalności gospodarczej ma także duże znaczenie z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku działalności gospodarczej kosztami tymi są faktycznie poniesione wydatki a w przypadku kontraktów menadżerskich, umów o zarządzanie itp. koszty te określa się na podstawie przepisów art. 22 ust. 9 pkt 5), tj. w wysokości kosztów pracowniczych. W 2007r. wynoszą one miesięcznie 108 zł 50 gr, a rocznie – 1302 zł. W przypadku uzyskiwania przez podatnika tego rodzaju przychodów od więcej niż jednego podmiotu, limit rocznie nie może przekroczyć 1953 zł 23 gr.

 

W świetle powyższych uwag należy uznać, że menadżerowie uzyskujący przychody z tytułu świadczenia usług zarządczych nie mogą ich rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Prostym sposobem obejścia powyższych regulacji może być założenie przez co najmniej dwóch menadżerów tzw. spółki menadżerskiej, np. spółki jawnej lub komandytowej. Za swoje usługi spółka wystawia faktury a wspólnicy dzielą się wynagrodzeniem proporcjonalnie do udziału w zysku, uzyskując w ten sposób przychód z udziału w spółce, który jest przychodem z działalności gospodarczej, który może być opodatkowany podatkiem liniowym.

 


Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***