... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Kupno usługi od firmy z UE która nie jest Vat-owcem

Jak rozliczyć w takiej sytuacji VAT  ?


Gdy przedsiębiorca z Polski dokona zakupu usługi od firmy z UE czasami zdarza się, że po otrzymaniu rachunku lub faktury nie może On znaleźć na niej informacji o podatku VAT. Przeważnie dzieje się tak, gdy druga strona nie istnieje w rejestrze czynnych podatników VAT-u w swoim kraju. W takim wypadku jaka jest droga rozliczania tego typu kontraktu?

Pierwszy zakup usługi z UE wymaga zgłoszenia do VAT-UE

Zanim polski przedsiębiorca dokona zakupu od firmy z UE  jest zobowiązany do rejestracji do VAT-UE formularzem VAT-R. Powinność ta ma miejsce zarówno u przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT oraz czynnych  płatników. Jest to niezbędne do pozyskania tymczasowego, europejskiego numeru NIP w celu umieszczenia go na fakturze/rachunku przez kooperanta.

 

Przeczytaj również: Jak uniknąć podwójnego opodatkowania, nawiązując współpracę z zagraniczną firmą?

 

Zakup usługi z UE jest importem usług, który podlega opodatkowaniu w Polsce.
Na potrzeby świadczeń między dwoma kontrahentami z krajów UE Ustawa o VAT posiada wzmiankę, która informuje, że miejscem świadczenia usług jest kraj usługobiorcy-w tym wypadku np. Polska. Usługi np.: budowlane, związane z nieruchomościami, szkoleniowe czy występy na konferencjach są wyjątkami i należy zaznajomić się z wytycznymi o regulacji zawartych w Ustawie o VAT.
Może to być trudne do zrozumienia zwłaszcza w wypadku gdy przeprowadzenie świadczenia nie wymaga opuszczania kraju jak na przykład usługa marketingowa jednak wtedy też przyjmuje się, iż czynność została wykonana w kraju konsumenta. W związku z tym jako że usługa została wykonana w Polsce usługobiorcę  obowiązuje polski podatek bez względu na to czy usługodawca jest lub nie jest zwolniony z VAT-u w swoim kraju. Tego typu usługę nazywamy importowaną.

Moment obowiązku podatkowego VAT zależy od dnia wykonania usługi
Moment obowiązku podatkowego (tj. terminu rozliczenia VAT) w przypadku importu usług nie jest taki sam, jak dla usług świadczonych w kraju. Dla usług świadczonych z zagranicy obowiązek podatkowy występuje z chwilą wykonania usługi i nie ma związku z dniem wystawienia faktury lub rachunku przez zagranicznego kontrahenta.
W przypadku usług o charakterze ciągłym (tj. rozliczanych w ustalonych okresach, np. co miesiąc), ustawa przewiduje dwa wyjątki:
usługi, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.
Prawidłowe wychwycenie wystąpienia momentu obowiązku podatkowego jest istotne, ponieważ jest to moment, w którym należy doliczyć podatek VAT do zakupionej usługi.

VAT-owiec naliczy i odliczy podatek VAT…
Przedsiębiorca-VAT-owiec, jest zobowiązany naliczyć podatek VAT od koszu nabytej usługi. W tym celu używa się wewnętrznej faktury lub innego dowolnego dokumentu.
W owym dokumencie należy przekalkulować wartość zakupionej faktury na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment obowiązku podatkowego. Po tak przeliczonej kwocie należy obliczyć obowiązujący na daną usługę podatek VAT (przeważnie 23%) i umieścić wynik na fakturze.
Potem VAT-owiec umieszcza dokument w rejestrach sprzedaży oraz zakupów VAT. Wynika to z faktu, że naliczenie podatku VAT od importowanej usługi daje przedsiębiorcy jednocześnie prawo do jego odliczenia czyli import usługi jest neutralny podatkowo z punktu widzenia VAT. VAT-owiec wykaże transakcję na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku importu usług, deklaracji podsumowującej VAT-UE nie składa się.

…a przedsiębiorca zwolniony z VAT naliczy podatek VAT, ale już go nie odliczy.
Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT (VAT jest równy 0%), również mają obowiązek obliczyć podatek VAT na zasadach podanych wyżej (za pomocą faktury wewnętrznej lub innego dokumentu). Różnica polega na tym, że ci przedsiębiorcy nie mają prawa odliczyć podatku VAT i obliczony podatek muszą obowiązkowo odprowadzić do urzędu skarbowego. Mają na to czas do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Jest to również termin złożenia deklaracji VAT-9M, w której przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wykazują import usług. W tej sytuacji, VAT można jednak potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

Jak poprawnie zaksięgować import usług jako koszt uzyskania przychodów?
Importowaną usługę oprócz odliczenia VAT-u  można też ująć w koszty firmy. Aby można było zaksięgować koszt w KPiR niezbędna jest faktura lub rachunek otrzymany od usługodawcy. Zawsze księguje się koszty w polskiej walucie, trzeba również pamiętać o specjalnym przeliczeniu na złotówki z kursu średniego NBP ostatniego roboczego dnia.
Usługobiorca musi wykazać różnicę kursu dlatego należy ponownie przeliczyć wartość według średnigo kursu NBP tym razem poprzedzającego uregulowanie zapłaty. Jeśli z wyliczenia wyjdzie, że przedsiębiorca zapłacił więcej, stanowi to jego koszt. Jeśli mniej – jest to przychód przedsiębiorcy.
Jeśli przedsiębiorca nie jest VAT-owcem może ująć podatek w kosztach za pomocą faktury wewnętrznej lub innego dokumentu (np. deklaracji VAT), na podstawie którego zapłacił podatek. Koszt można zaksięgować dopiero w dacie faktycznej zapłaty podatku VAT.

autor: Aleksandra Topór-Kurnik

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***