... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Legalność rozwiązań

 

Optymalizacja ZUS nie jest próbą ominięcia i nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne wykorzystującą lukę w prawie. Nasze firmy świadczą usługi księgowości na najwyższym poziomie.
Przedsiębiorca wybierający rozwiązanie założenia Spółki za granicą i działania za granicami Polski, podlega brytyjskiemu systemowi ubezpieczeń. Od tej chwili nie płaci już żadnych składek w Polsce, gdyż są one opłacane w Wielkiej Brytanii w postaci podatków (to zupełnie inny system ubezpieczeń gdzie płacimy podatek na ubezpieczenie od dochodu dopiero powyżej dochodu w wys 10 tys GBP).
Wiele wpisów na forach internetowych dotyczy nieuczciwych „pośredników”, tzw. naganiaczy.
Nasza Firma jest niezależna i świadczy usługi Księgowości i Doradztwa Prawno-Podatkowego na terenie PL i na terenie UK , nie bierzemy udziału w tzw. „piramidach” i nikomu nie obiecujemy fikcyjnego zatrudnienia czy nie płacenia składek ZUS.

 


Do przestrzegania Konwencji Haskiej z 1961 r zobowiązały się państwa UE. Formę oddziału spółki zagranicznej regulują artykuły 52 i 58 Traktatu WE, które nie pozwalają państwu członkowskiemu na odmowę zarejestrowania filii spółki, założonej zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta posiada swoją siedzibę, ale nie prowadzi działalności w chwili złożenia wniosku o rejestrację filii, tak aby dana spółka mogła prowadzić całą swoją działalność w tym państwie, w którym filia zostanie założona, unikając w ten sposób konieczności założenia spółki w wyżej wspomnianym państwie i pośrednio unikając zastosowania przepisów obowiązujących w tym państwie w zakresie minimalnej wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Oddział nie jest samodzielną spółką, w związku z czym nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że spółka zagraniczna odpowiada za odział . Filia może wnioskować o rejestrację jako płatnika VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości, itp. Filia odprowadza podatek dochodowy odspółek, ale tylko w zakresie dochodów uzyskanych w państwie, w którym jest zarejestrowana.


Swoboda przedsiębiorczości:


Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, przejawiająca się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw członkowskich w dowolnym kraju na terenie UE. Swoboda przedsiębiorczości – w zakresie wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) – dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak i osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE).

Powyższe oznacza, że brytyjska spółka może na takich samych zasadach jak podmioty polskie prowadzić działalność na terenie Polski, nie są wymagane żadne zezwolenia.

Zgodnie z dyrektywami i ustawodawstwem właściwym dla polskiego Przedsiębiorcy jest ustawodawstwo wynikające z  właściwych przepisów.

Jaka jest podstawa prawna regulująca możliwość optymalizacji kosztów ZUS?

 

Podstawą prawną regulującą powyższe kwestie są następujące Dyrektywy Unijne:
Można ją określić jako zasadę jedności stosowanego prawa ponieważ, osoba podlega ustawodawstwu ubezpieczeniowemu tylko jednego państwa. Czynnikiem decydującym jest miejsce wykonywania pracy tzn. Umowa o Pracę z firmą w Wielkiej Brytanii wówczas ustawodawstwo podlega pod Wielką Brytanię (tzw. zasada lex loci laboris).
I tak, zgodnie z podstawą prawną do 01.05.2010r.:
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.06.1971r. wraz z nowelizacja z dnia 29.04.1999r., która określa:
„pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność na własny rachunek przemieszczające sie we Wspólnocie powinni być objęci systemem zabezpieczenia społecznego tylko jednego Państwa Członkowskiego…”.
Podstawa prawna po 01.05.2010r.:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zaczęło obowiązywać od 1 maja 2010r. W nowym dotyczy nas art. 13 pkt.4., który określa:
„Osoba, która normalnie wykonuje prace najemna i prace na własny rachunek w rożnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą prace najemna lub, jeżeli wykonuje taka prace w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust.1.”
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

W kwestiach opodatkowania dochodów osób fizycznych należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii tzw. rezydentury podatkowej, która okresla się mianem „Ośrodek interesów życiowych”.


Wiecej na ten temat rezydentury podatkowej pezeczytaż TUTAJ

 


Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***