... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Odliczenia wydatków dla Dyrektorów spółek Limited Company

Rok podatkowy 2011-12

 

Wskazówki dotyczące odliczeń wydatków

dla Dyrektorów spółek Limited Company

 

1. Zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Urząd Skarbowy (HMRC) stwierdza, że wszystkie wydatki do odliczenia od podatku muszą być w

całości poniesione, jako niezbędne do wykonywania pracy, jako pracownik lub dyrektor spółki

Limited. Prawo podatkowe w bardzo ścisły sposób określa, które wydatki można odliczyć. Suma

Twoich wydatków będzie pokazana na formularzu P11D. Wysyłamy go do Urzędu Skarbowego pod

koniec każdego roku podatkowego. W przypadku gdyby Urząd zdecydował zweryfikować Twoje

wydatki i uznałby, że niektóre odliczone wydatki były opodatkowane, będziesz musiał zapłacić

dodatkowy podatek.

Poniższe wskazówki mają pomóc w ustaleniu, które wydatki kwalifikują się do odliczenia od podatku wświetle wykonywania tymczasowych zleceń.

Prosimy pamiętać, że gdyby Urząd Skarbowy sprawdził Twój wniosek o odliczenie wydatków,

będziesz musiał być w stanie usprawiedliwić, że dany wydatek był poniesiony w związku z

wykonywaniem danej pracy.

Kod świadczenia (benefits code) - w ITEPA 2003 podatek dochodowy jest nakładany na dochody z

pracy, który obejmuje:

- dochody (wynagrodzenia, płace, opłaty i inne dodatki),

- kwoty traktowane jako dochody (wraz z kodem swiadczenia),

- kwoty, które nie są zarobkami, ale liczą się jako dochód z tytułu zatrudnienia.

Kod świadczenia stosuje się dla:

- dyrektorów i niektórych osób na stanowiskach kontroli, niezależnie od ich wynagrodzeń, ale nie dla etatowych dyrektorów, dyrektorów organizacji charytatywnych i non-profit,

- pracowników, w tym dyrektorów wyłączonych powyżej, którzy są oprocentowani według stawki

8,500£ lub więcej rocznie, w tym wszystkie koszty wypłat i świadczeń przed odliczeniem wszelkich

dopuszczalnych wydatków innych niż:

• Składki na fundusz emerytalny,

• Zwolnienie zysku wynagrodzenie,

• Składki na podstawie zatwierdzonego systemu płac.

 

2. Zwolnienia - zawiadomienia o braku odpowiedzialności

 

Aby uniknąć składania szczegółowych kosztów wypłat i świadczeń, które pociągają za sobą

dodatkowe zobowiązania podatkowe, ustawodawstwo przewiduje zwolnienia (dispensations). Jeśli

pracodawca zapewni, że wszystkie wydatki, które płaci i wszelkie korzyści, które zapewnia, są w

pełni objęte odliczeniami od wydatków, wówczas urzędnik może udzielić zwolnienia. To znaczy,

inspektor może powiadomić pracodawcę, że szczególne przepisy nie będą miały zastosowania do

tych płatności lub korzyści tak długo, jak okoliczności pozostają takie same.

 

Istnieje ustawowe zwolnienie z podatku Mileage Allowance Payment dla pracownika, poniżej

pewnej kwoty. W konsekwencji takie płatności nie mogą być uwzględnione w dyspensie. Płatności

Mileage Allowance powyżej kwoty wolnej podlegają opodatkowaniu.

 

Jeżeli zwolnienie jest dane, podatek Pay As You Earn nie ma zastosowania do płatności lub

świadczeń. Pracodawca nie musi określać szczególności płatności lub korzyści na roczne zeznanie

podatkowe dla HMRC, pracownik rownież nie musi pokazac tego w jego zwrocie podatku.

 

Zwolnienia są od czasu do czasu. Urzędnik może odwołać zwolnienie wcześniej podane.

 

 

3. Opodatkowane świadczenia i udogodnienia

 

Rodzaje świadczeń podlegające opodatkowaniu obejmują:

 

• Zapewnienie pomieszczenia mieszkalnego lub innego, w tym światła, ciepła lub innych usług,

• Wykorzystanie aktywów zapewnionych przez pracodawcę lub inną osobę działającą na rzecz

pracodawcy, np. użycie motocykla, samolotu, jachtu, lub mebli czy telewizora,

• Dostarczanie paliwa na cele prywatne w służbowym samochodzie,

• Darowizny aktywów dla pracownika, lub sprzedaży pracownikowi aktywów za mniejszą sumę niż

wartość rynkowa (dot. aktywów, jak samochód, dom, ubrania, telewizory,wina lub prod. spożywcze),

• Wszelkie koszty lub zobowiązania poniesione przez pracownika i wypłacane bezpośrednio przez

pracodawcę, np. rachunki za hotel lub restauracje, placone bezpośrednio lub kartą kredytową firmy,

• Podatek dochodowy nie odjęty od wynagrodzenia dyrektora, ale płacony przez pracodawcę do

HMRC i nie oddany przez dyrektora,

• Stypendia dla studentów ze względu na pracę rodziców,

• Inne świadczenia i udogodnienia np.

- Zakwaterowanie w hotelu i restauracji organizowane przez pracodawcę,

- Wakacje, opieka nad dziećmi,

- Strzelanie, wędkowanie i inne zajęcia sportowe,

- Prace prowadzone na posiadłości pracownika.

 

4. Nieopodatkowane płatności i świadczenia

 

Rodzaje świadczeń niepodlegających opodatkowaniu obejmują:

 

• Coroczne imprezy firmowe kosztujące poniżej £150 od osoby,

• Koszt zakupu aktywów od pracownika,

• Niepełnosprawni pracownicy nie są opodatkowani za prywatne użycie sprzętu bądź usług

dostarczonych przez pracodawcę w celu umożliwienia wykonywania pracy,

• Dobrowolne świadczenia na rzecz pracownika bądź członków jego rodziny, w momencie jeśli

ogólny koszt w/w świadczeń nie przekracza £250 na rok podatkowy,

• Nie więcej niż jeden przegląd medyczny rocznie,

• W konkretnych przypadkach zakwaterowanie związane z pracą,

• Nocne przejazdy taksówką, jeśli pracownik zmuszony jest pracować dłużej niż zwykle, co najmniej do godziny 21.00,

• Nagrody za długoletnią służbę dla dyrektorów i pracowników, jeśli ich koszt nie przekracza £50 za każdy przepracowany rok,

• Darmowe bądź dotowane posiłki zagwarantowane na terenie miejsca pracy,

• Opieka medyczna za granicami UK, gdy pracownik ucierpiał podczas obowiązków służbowych,

• Udostępnienie jednego telefonu służbowego dla pracownika,

• Miejsce w żłobku na terenie miejsca pracy,

• Zakwaterowanie, sprzęty bądź usługi używane przez pracownika w pracy,

• Udostępnienie miejsca parkingowego dla motocykla bądź samochodu,

• Renty, etc. w przypadku emerytury bądź śmierci,

• Zakupy wykonane przez pracownika w imieniu pracodawcy,

• Koszty przeprowadzki w przypadku pracowników, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania z

powodów służbowych,

• Ponowne szkolenia dla pracowników po przepracowaniu co najmniej dwóch lat,

• W niektórych przypadkach koszt podróży (do 60 podróży rocznie) pracownika do domu,

• Kompleksy sportowe dostępne dla pracowników i ich rodzin,

• Niektóre „nieznaczne” drobne, jednorazowe świadczenia,

• Poradnictwo udostępnione wszystkim pracownikom na równych warunkach,

• Wydatki szkoleniowe związane z pracą.

 

5. Odliczenia za wydatki

 

Pracownik ma prawo do odliczenia od podatku za:

 

• Wszystkie osobiste wydatki poniesione całkowicie z powodów służbowych (np. podróże do pracy),

• Niezbędne udostępnienie osobistego urządzenia bądź maszynerii do celów służbowych,

• Coroczne opłaty konkretnych związków lub stowarzyszeń powiązanych z zadaniami służbowymi,

• Wydatki przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi,

• Koszty bądź wydatki poniesione w wyniku roszczeń związanych z ich odpowiedzialnością prawną za

swoje czyny oraz przeoczenia w ramach obowiązków zawodowych.

Dedukcja za wydatki małżonka współtowarzyszącego pracownikowi na wyjazdach słóżbowych jest

dopuszczalna jeżeli ta osoba ma konkretne kwalifikacje bezpośrednio powiązane z zadaniem

pracownika podczas danego wyjazdu, których używa aby wspomagać pracownika podczas wyjazdu.

Dedukcja za wydatki małżonka jest również dopuszczalna jeśli stan zdrowia pracownika wymaga

podróży z osobą towarzyszącą. WAŻNE: W/w dedukcje muszą być poparte konkretnymi

dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

 

6. Służbowe samochody osobowe i dostawcze do użytku prywatnego

 

W przypadku, gdy pojazd jest udostępniany do użytku prywatnego pracownika (lub członków jego

rodziny czy gospodarstwa domowego) przez pracodawcę uznaje się, ze jest on tym samym

udostępniany i niezbędny do użytku służbowego. Jest jeden wyjątek od tego - gdy pracodawca jest

osobą fizyczną i można wykazać, że pojazd został dostarczony w wyniku domowych, rodzinnych

relacji.

 

Przykład: osoba, która zatrudnia syna może, jako rodzic, zapewnić synowi pojazd stosowany

wyłącznie do celów prywatnych. Samochód nie może być wówczas traktowany jako majątek firmy i

wyłączony z opodatkowania.

 

Opłata nie jest pobierana jeżeli osoba, której pojazd został udostępniony nie podlega

opodatkowaniu na wartość świadczenia, pod warunkiem, że:

 

• Osoba otrzymuje pojazd jako pracownik,

• Można wykazać, że pojazdy dostępne dla pracowników pracujacych w podobnym stosunku pracy u tego samego pracodawcy i którzy nie są powiązani z dyrektorami lub osobami zarabiającymi 8500£

lub więcej,

• Można wykazać, że prowizja od równowartości pojazdu jest zgodna z normalnym praktykami

handlowymi, w tego rodzaju pracy.

 

W przypadku, gdy pracownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z samochodu służbowego w

zamian za płatności gotówką, opodatkowanie zależy od wyboru dokonanego przez pracownika. Jeśli

pracownik korzysta z pojazdu służbowego, świadczenie jest odpowiednio opodatkowane. Jeśli

pracownik rezygnuje z pojazdu i wybiera gotówkę, środki pieniężne będą stanowiły część

wynagrodzenia pracownika dla celów podatkowych.

 

**Wyjątki od opłat za świadczenia na samochód lub van**:

 

• Zanieczyszczone samochody czy vany,

• Pojazdy, których prywatne korzystanie przez pracownika jest wyraźnie zabronione,

• Samochody przewidziane do przemieszczania się między domem a pracą dla pracowników

niepelnosprawnych (samochód został przystosowany zgodnie z potrzebami pracownika i

niepełnosprawność pracownika uniemożliwia mu jazdę innym samochodem),

• 2004-05 tylko pojazdy ratunkowe również są zwolnione z ogólnej opłaty świadczeń.

 

7. Koszty podróży

 

Ulga podatkowa jest dostępna dla kosztów podróży, które wiążą się z dwoma rodzajami podróży:

• podróż, jaka musisz wykonać w ramach twoich obowiązków,

• podróż, jaką pokonujesz do lub z miejsca wykonywania swoich obowiązków (ale NIE podróż, którą

można uznać za prywatną).

Ulga jest dostępna dla podróży pomiędzy domem a miejscem pracy tymczasowej (miejsce pracy

tymczasowej w większości przypadków to miesce, gdzie nie przepracowaliśmy więcej niż 24

miesięce).

 

Przykład: jeśli podpisałeś 12-miesięczny kontrakt (w nowej lokalizacji), wówczas bedziesz mógł

ubiegać o zwrot większości kosztów związanych z podróżą. Jeśli na zakoczenie kontraktu przedłużysz go o kolejne 12 miesiecy, wówczas możesz oczekiwać, kiedy będziesz w jednym miescu pracy co najmniej 24 miesiące, że wszelkie roszczenia przestaną obowiązywać z datą podpisania kontraktu.

Jeśli przedłużymy kontrakt o 11 miesięcy, możemy kontynuować pobieranie zwrotu kosztów,

ponieważ na danym miescu pracy nie bedziemy pracować przez 24 miesięcy.

Wydatki związane z dojeżdżaniem do pracy włączając w to dojazdy samochodem, promem,

autobusem, metrem czy pociągiem. Wymagane są rachunki za każdy taki przejazd, włącznie z

rachunkami VAT za paliwo nawet, jeśli odliczasz sobie ilość przejechanych mil.

Początek podróży i jej cel oraz powód razem z datą i szczegółami dotyczącymi pojazdu muszą być

podane na każdym formularzu. Wszystkie te szczegóły pomagają usprawiedliwić, że dojazdy te były związane z wykonywaniem pracy w przypadku gdyby Urząd Skarbowy je zakwestionował. Początek i koniec trasy powinien być dość ściśle określony, aby umożliwić Urzędowi sprawdzenie odległości w

milach używając np. Multimap. Najlepsze byłyby kody pocztowe.

 

**WAŻNE**

Musisz dostarczyć rachunki VAT za paliwo, aby odliczyć je sobie od podatku.

Za każde odliczane 100 mil musimy dostać od Ciebie rachunek za paliwo, na co najmniej 15 funtów.

Jako pracownik spółki Limited musi być to Twoim zamiarem, aby pracować w kilku miejscach

wykonując różne tymczasowe zlecenia. Jest to ważne, żeby Urząd Skarbowy uznał miejsce pracy,

jako tymczasowe, a tym samym wydatki związane z dojazdami do pracy.

Za pierwsze 10, 000 mil zwrot będzie miał wysokość 40p za mile, a potem 25p za każdą przejechaną milę. Koszt parkingu może być odliczony, jeśli jest poparty oryginalnym paragonem.

Jeśli pracownik wiezie innych pracowników danej spółki w swoim samochodzie, może odliczyć

dodatkowe 5p/mila za każdą dodatkową osobę.

8. Obliczanie opłat za świadczenia na samochód (car benefit charge)

 

Metoda obliczania car benefit kroki:

 

1. Cena samochodu ( wg cennika lub ceny nominalnej).

2. Plus cena innych akcesoriów, które są brane pod uwagę. Akcesoria wstepne, dodane lub

zamienne obejmują wszelkiego rodzaju sprzęt, ale nie obejmują:

• wyposażenia przewidzianego do stosowania przy wykonywaniu obowiązków pracy

• urządzeń, dzięki którym samochód jest zdolny do jazdy na paliwo gazowe

• urządzeń umożliwiających osobie niepełnosprawnej korzystanie z samochodu

• telefonu komórkowego

3. Wprowadzenie wymaganych odliczeń składek kapitału przez pracownika (kwota do odliczenia jest mniejsza od: sumy kwot kapitału wniesionego przez pracownika i od 5000£. Wkłady kapitałowe służą na pokrycie kosztów samochodu lub akcesoriów).

4. Przyjęcie niższych kwot przeniesionych z etapu 3 i górnej granicy £ 80.000 (dotyczy to wszystkich samochodów, spadek ten nie będzie juz dostępny w 2011-2012 r.)

 

5. Odpowiedni procent dla samochodu (poziom emisji CO2 zatwierdzony w dniu pierwszej rejestracji oparty na pojemności silnika:

 

Samochody zarejestrowane po 1.01.1998r. Samochody zarejestrowane przed 1.01.1998r.

 

• 1400 lub mniej -15% -15%

 

• 1400 – 2000 - 25% -22%

 

• Ponad 2000 - 35% -32%

 

6. Pomnożenie cyfry w kroku 4 (cena i akcesoria) o odpowiedni procent w kroku 5 (obliczanie opłat

świadczeń na samochód przez caly rok).

7. Wprowadzenie wymaganych odliczeń dla okresów, gdy samochód był niedostępny ( okres 30 dni

lub wiecej, kiedy samochód byl niedostępny dla pracownika).

8. Wprowadzenie wymaganych odliczeń płatności przez pracownika w odniesieniu do prywatnego

korzystania z samochodu. Metoda ta jest zmodyfikowana w przypadku: samochodów, które poruszaja się na paliwo gazowe (CNG i LPG), klasycznych samochodów (tych w wieku 15 lat lub więcej) oraz samochodów z automatyczną skrzynią biegów dla osób niepełnosprawnych (od 2009-2010).

  1. Paliwo do służbowych samochodów i vanów

Opłata za świadczenia na paliwo (Fuel benefit charge) stosuje się do opodatkowania, gdy:

 

• Paliwo jest tylko do użytku służbowego,

• Pracownik lub jego rodzina ma obowiązek pokrycia prywatnych kosztów paliwa za cały okres, w

którym pojazd spółki nie jest dla nich dostępne,

• Gdzie stosuje się tylko do części tego okresu.

 

Ustępy dotyczą tylko paliwa dla samochodów służbowych:

 

• Koszt paliwa do samochodu służbowego jest poniesiony bezpośrednio lub pośrednio przez osoby

inne niż pracownicy (lub członkowie ich rodziny lub gospodarstwa domowego),

• Pracownikowi zwraca sie ewentualne koszty paliwa w tym pojeździe,

• Fuel benefit charge jest opodatkowane tylko w odniesieniu do prywatnych podróży pracownika

(lub członków ich rodziny lub gospodarstwa domowego) samochodem służbowym,

• Fuel benefit charge wynosi zero, gdy paliwo jest przewidziane dla pojazdu służbowego, gdy;

- raz w roku pracownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw prywatnych kontroli,

- paliwo jest dostępne jedynie dla podróży służbowych.

 

Car fuel benefit charge oblicza się przez pomnożenie dwóch liczb: stała kwota (£18.000 do 2010-11

r.), a "odpowiedni procent" , czyli: .

 

Stała skala opłat jest mnożona przez odsetek emisji CO2 (każdy samochód posiada zatwierdzoną

emisję CO2).

 

Przykład: samochód napędzany benzyną ma emisję CO2 180g/km, więc wg tabeli, odpowiedni

procent wynosi 25%.

 

Car fuel benefit charge wynosi : £18.000 x 25% = £4,500. 32

 

Van fuel benefit charge od 2010-11, opłata wynosi £ 550 (wcześniej 500 funtów).

 

Opłata za świadczenia na paliwo zmniejsza się proporcjonalnie do okresu, w którym samochód

służbowy był niedostępny. Zmniejszenie opłaty jest takie same zarówno dla świadczeń dla pojazdów i świadczeń na paliwo.

 

 

10. Vany dostępne do użytku prywatnego

 

Zasady te obowiązują dopiero od 6 kwietnia 2005.

 

Opłata wynosi zero, jeśli van jest do dyspozycji pracownika tylko w podróży służbowej i na dojazdy do pracy oraz van musi być dostępny dla pracowników do odbycia podróży służbowej (jeżeli wymagania te nie są spełnione, opłaty za 2007-08 r.wynosza £3000).

 

Jeżeli van nie może w żadnym razie emitować CO 2 podczas jazdy, opłaty za 2010-11 do 2014-15

włącznie wynoszą zero.

 

Opłata jest zmniejszona, gdy:

 

• Van jest niedostępny (benefit charge jest redukowany proporcjonalnie do liczby dni, kiedy van byl

niedostedny),

• Van jest dzielony przez inne osoby (dostępny dla innych osób),

• Dokonywane sa płatności przez pracowników do prywatnego użytku vana.

Jeśli van został czasowo zastąpiony innym, nie ma dodatkowych opłat z tytułu czasowej wymiany,

 

11. Wspólne korzystanie z samochodów i vanów

 

Samochód nie jest dostępny do użytku prywatnego, jeśli jest to samochód przeznaczony również dla innych osób (pooled car):

 

-jest dostępny i rzeczywiście używanych przez więcej niż jednego pracownika,

-jest dostępny w przypadku każdego z pracowników, ze względu na ich zatrudnienie,

-nie jest uzywany przez jednego z nich z wyłączeniem innych,

-jest wylacznie do uzytku biznesowego,

-nie jest zwykle przechowywane na noc lub w pobliżu miejsca zamieszkania jednego z pracowników,

chyba że przechowywany jest w pomieszczeniach zajmowanych przez dostawcę samochodu.

Niektore przypadki pozwalaja na ograniczone zastowanie prywatne samochodu, np. gdy pracownik,

który jest zobowiązany do podjęcia długiej podróży biznesowej może wziąć samochod do domu

poprzedniej nocy, aby byc w gotowości do wczesnego rozpoczęcia nastepnego dnia (ale nie wiecej

niz 60% takich przypadow rocznie).

 

 

12. Stypendia i szkolenia

 

Mimo że przychód pochodzący ze stypendiów jest wolny od podatku, stypendia przyznane

studentowi na podstawie przychodu jego rodziców zazwyczaj będzie podlegać opodatkowaniu przez tego rodzica.

 

Koszty związane ze szkoleniem pracownika mogą być płacone przez firmę, jeśli celem szkolenia jest podwyższenie lub zwiększenia umiejętności. Jeśli natomiast celem szkolenia jest zdobycie

dodatkowych umiejętności, wówczas koszt szkolenia bedzie traktowany jako wydatki kapitałowe i

firma może ubiegać się o odpis z tytułu powiększenia kapitału (Capital Allowances).

 

 

13. System voucherów

 

System voucherów dla pracowników jest łatwy do użycia. Jednak są dodatkowe koszty za sprawą

opłat administracyjnych (ok. 2-5% wartości nominalnej voucheru). Firma jako wykonawca może

zapewnić vouchery na opiekę nad dziećmi ( jest to popularna metoda płacenia za opiekę dziecka).

Zakładając, że osoba nie ma wysokiego wynagrodzenia, można skorzystać z maksymalnej kwoty

świadczenia £243 miesięcznie.

 

Warunki:

• Vouchery na opiekę mogą być użyte tylko u zarejestrowanych lub zatwierdzonych opiekunów

dzieci,

• Dziecko lub pasierb musi mieszkać z osobą ubiegającą się o voucher,

• Dziecko lub pasierb jest osoby ubiegającej się o voucher,

• Dziecko kwalifikuje się do 1go września (do 15tych urodzin lub 16tych, jeśli jest to dziecko

niepełnosprawne),

• Opiekun dziecka nie moze być z nim spokrewniony, chyba że prowadzi działalność związaną z

opieką nad dziećmi i opiekuje się także innymi dziećmi spokrewnionymi

 

14. Podatek nie odliczany od wynagrodzenia wypłacanego dyrektorom

 

Opłata podatkowa pojawia się w przypadku opłacenia przez pracodawcę podatku który powinien być odliczony od wynagrodzenia wypłaconego dyrektorowi. Ta zasada odnosi się tylko i wyłącznie do dyrektorów spółki.

 

Wynagrodzenie płacone dyrektorowi bedzie dopuszczalnym wydatkiem, razem ze składkami

pobieranymi na ubezpieczenie społeczne NIC. Jeśli umowa o pracę nie zawiera regulacji IR35, można wypłacać wynagrodzenie na dowolnym poziomie. Sugerowane jest wynagrodzenia wypłacane co najmniej równe wartości progowej NIC od £7 072 (£598 miesięcznie).

 

Wyższe wynagrodzenie można wypłacać zgodnie z krajową stawką płacy minimalnej, obecnie £6,

08/h. Średnio daje to około £11-12 000 rocznie.

 

• Koszty biuro w domu:

Najprostszym sposobem jest ubiegać się o zasiłek na miesztanie tzw. flat allowance w wysokości

£156 rocznie. Rachunki nie są wymagane i jest to dozwolone przez HMRC, jeśli używa się części

domu jako biura.

 

15. Inne koszty odliczane od podatku

 

•Przyjęcia okazjonalne, jak firmowe przyjęcie świąteczne, nie są opodatkowane, pod warunkiem, że:

• Całkowity koszt nie może przekraczać £150 na osobé (jeśli przekroczy nawet o 1 pens,

całkowity koszt bédzie podlegał opodatkowaniu i NIC, a nie tylko suma powyżej £150),

• Przyjęcie musi być otwarte dla całego personelu,

• Można zaprosić partnera, jeśli suma nie przekroczy £150 na parę.

• Jeśli wymagane jest użycie komputera czy laptopa w ramach pełnienia obowiązków pracy,

wówczas można ubiegać się o zwrot kosztów zapewnienia sprzętu. Jeśli firma jest na VAT Flat Rate

Scheme wówczas może tylko odzyskać VAT, jeśli całkowity koszt przekracza £2 000.

•Dostęp do Internetu, kiedy:

• Nie ma oddzielnych rachunków lub rejestrów połączeń (jeśli istnieją, to tylko można ubiegać

się o połączenia biznesowe),

• Użytek prywatny nie jest istotny,

• Umowa musi być w imieniu firmy i płatność musi pochodzić z rachunku bankowego firmy.

• Książki i badania lekarskie związane z wykonywanym zawodem, jak również inne opłaty takie jak

np. składki dla związku zawodowego.

• Koszt narzędzi, ale muszą one być natury przemysłowej i używane wyłącznie podczas pracy

• Ubrania, jak: kamizelki odblaskowe, kombinezony ochronne i obuwie z ochronną wkładką stalową.

• Można odliczyć również koszt prania ubrania ochronnego w wysokości £2.20 za komplet. Każdego dnia można odliczyć 2 rzeczy do prania.

• Koszty wysyłki.

• Materiały biurowe i koszty związane z eksploatacją komputera.

 

**WAŻNE**

Aby uniknąć jakichkolwiek problemów, należy zachowywać wszelkie rachunki/faktury VAT na nazwę firmy, na których będą wyszczególnione zakupione rzeczy oraz dane sklepu lub dostawcy.

 

Zakwaterowanie

Jeśli pracownik ma zapewnione zakwaterowanie przez swojego pracodawcę, jest zobowiązany do

podatku od wartości zakwaterowania. To również dotyczy sytuacji, gdy zakwaterowanie jest zapewnione dla członków jego rodziny lub gospodarstwa domowego.

 

Zwolnienie z obciążeń podatkowych w odniesieniu do świadczenia usług zakwaterowania, gdy:

 

• Jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych,

• Zakwaterowanie jest zapewnione ze względu na lepsze wykonywanie obowiązków pracowniczych i zatrudnienie jest typowe dla pracodawców do zapewnienia zakwaterowanie dla pracowników,

• Istnieje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika.

Pracownik również podlega opodatkowaniu na wydatki, jak ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie ogrodu, inne usługi i naprawy oraz dekoracje, ponoszone przez dostawcę zakwaterowania.

Podobnie, jeżeli dostawca zakwaterowania także wyposaża pokoje w meble i pozostaje to w jego własności, dyrektor lub pracownik podlega opodatkowaniu rocznej wartości korzystania z tego.

W przypadku, gdy dyrektor lub pracownik ma prawo do zwolnień opisanych powyzej, wydatki poniesie w związku z ogrzewaniem, oświetleniem, remontem pomieszczeń, ich konserwacji i dekoracji oraz mebli są mu zwracane.

Kiedy pracownik przebywa w hotelu lub pensjonacie, ulga dozwolona jest w całości do faktycznie poniesionych kosztów.

 

W każdym przypadku (hotel, pensjonat, mieszkanie) można również ubiegać się o dodatek za posiłki. Jeśli pracownik pracuje więcej niż 5 mil od miejsca stałego zamieszkania lub tymczasowego miejsca pracy mas prawo do odliczenia posiłków w następujący sposób:

• Jeśli pracuje krócej niż 10 godzin może odliczyć tylko lunch w wysokości £5,

• Jeśli pracuje więcej niż 10 godzin może odliczyć lunch i albo śniadanie za £5 albo kolację

również za £5 w zależności od sytuacji,

• Jeśli pobyt poza domem zawiera nocleg można odliczyć wszystkie 3 posiłki w wysokości £5 każdy,

•Jeśli pracownik wyda więcej niż £5 i ma paragon to może odliczyć sobie pełną kwotę,

•Jeśli w rachunek za zakwaterowanie wliczony jest posiłek (np. bed and breakfast) nie można

odliczyć dodatkowych £5 za ten posiłek.

Jeśli pracownik pozostaje poza miejscem zamieszkania w ramach podróży biznesowych, może

również ubiegać się o dopłatę, która wynosi £ 5 za noc na terenie Wielkiej Brytanii i £10 za noc za

granicą. Dopłata ta przysługuje nawet, jeśli pracownik zatrzymał sie u swoich znajomych albo

rodziny, wówczas może odliczyć wydatki za zakwaterowanie w wysokości £ 20 /tydzień.

 

 

17. Telefony komórkowe i Blackberry

 

• Świadczenie na jeden telefon komórkowy jest zwolnione z wszelkich opłat podatkowych.

Zwolnienie obejmuje telefon, abonament i koszt prywatnych rozmów płaconych przez pracodawcę,

gdy:

- Przewidziany jest tylko jeden telefon przeznaczony na rozmowy prywatne.

- Telefony zapewniane członkom rodziny są wyłączone.

- Umowa musi być w imieniu firmy i płatność musi pochodzić z rachunku bankowego firmy.

• Jeden telefon komórkowy może składać się z dwóch połączeń (na przykład, dwie karty SIM) do

tego samego numeru, jeden w telefonie, drugi w zestawie głośnomówiącym w samochodzie. Jednak

dwa połączenia dwóch różnych numerów reprezentuje dwa telefony komórkowe.

 

• Telefon komórkowy dostarczony członkowi rodziny pracownika lub gospodarstwa domowego

podlega opodatkowaniu we wszystkich okolicznościach, chyba że członek rodziny lub gospodarstwa

domowego jest wyposażony w telefon jako pracownik. Pieniądze, ktore pracodawca wypłaca

pracownikowi w celu korzystania z własnego telefonu komórkowego, sa opodatkowane.

 

• Jeżeli pracodawca dostarczy telefon komórkowy pracownikowi wyłącznie do użytku służbowego i

prywatny użytek jest nie znaczący, nie ma obciążenia podatkowego. W konsekwencji możliwe są dla pracodawców dwa lub więcej telefonów komórkowych dla pracownika, bez tworzenia podatku, jeśli jeden (lub więcej) jest wyłącznie do celów biznesowych (i prywatne nie sa istotne) i tylko jeden jest do użytku prywatnego. Ale jeśli dwa telefony komórkowe są do użytku prywatnego, lub do zastosowania mieszanego prywatnych i biznesowych, tylko jeden z z nich jest zwolniony z podatku.

To zależy od pracownika i pracodawcy, aby zdecydować, który jest zwolniony, a który jest chargeable as a benefit.

 

• Personal Digital Assistant, takie jak BlackBerry, łączy w sobie funkcje telefonu komórkowego z

wieloma funkcjami związanymi z komputerem. Jeśli BlackBerry jest dla pracownika wyłącznie do

użytku służbowego, oraz do użytek prywatny nie jest znaczący, to będzie zwolniony w taki sam

sposób jak telefon komórkowy powyzej.

 

 

18. Składki emerytalne i ubezpieczenia

 

• Składki Emerytalne wykonane przez firmę do programu emerytalnego nie będą już dopuszczalne

na ulgi podatkowe.

• Od 6. kwietnia 2006 r., można ubiegać się o składki emerytalne tylko, jeśli można wykazać, że

składki zostały poniesione w całości i wyłącznie dla celów biznesowych.

• Wydaje się, że HMRC zaakceptuje składki emerytalne jako część całego pakietu składającego się z wynagrodzenia i składek emerytalnych. Pamiętaj, że osobista ulga podatkowa dla składek

emerytalnych ograniczona jest do 100% wypłacanego wynagrodzenia.

Obecnie nie różni się zbytnio w tytułu podatku od składek wpłacanych osobiście lub przez firmy, choć nie jest to zjawisko marginalne korzyści osobisty wkład w większości przypadków.

 

• Zgodnie z prawem, każdy pracodawca musi wykupić polisę na ubezpieczenie OC (od

odpowiedzialności cywilnej), która chroni pracodawcę z tytułu roszczeń przez pracownika za szkodę. Nie jest to wymagane, jeśli firma zatrudnia tylko właściciela i posiada on przynajmniej 50% udziałów,

• Pracodawca może również wykupić poliśę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej profesji (professional indemnity insurance), aby zabezpieczyć się przeciwko

jakimkolwiek roszczeniom, np. jeśli klient ponosi stratę finansową w wyniku błędu lub zaniedbania, firmy.

• Firma może płacić ubezpieczenie zdrowotne (np. BUPA, PPP), jednak bedzie ono zawsze

opodatkowane jako rodzaj świadczenia i firma zapłaci wówczas NIC w wysokosci 13,8% kosztów.

 

19. Papiery wartościowe, udziały, powiązane świadczenia

 

Jakie informacje powinny być dostarczone do HMRC:

 

• Nabycie papierów wartościowych lub udziałów w papiery wartościowe z powodu stosunku pracy

(czy jakichkolwiek opłat podatkowych wynikajacych z ich nabycia),

• Przyznanie udziałów na papiery wartościowe, nabycie papierów wartościowych w wyniku

udziałów, przeniesienie lub zwolnienie udziałów papierów wartościowych oraz otrzymanie

świadczenia pieniężnego,

• Wszelkie zdarzenia w stosunku do ograniczonych papierów wartościowych oraz ograniczonych

oprocentowań papierów,

• Wszelkie zdarzenia w stosunku do zamiennych papierów wartościowych i udziałów w papiery

zamienne

• Wszelkie poczynania prowadzace do opodatkowania

 

Jak powinny być dostarczone informacje - formularz 42:

 

• Jeżeli nabycie akcji upoważnia do świadczeń w ramach fikcyjnej pożyczki- notional loan, notional

loan powinno być zwrócone na formularzach P11D każdego roku (jako korzystne pożyczki)

• Dopuszczalne jest używanie własnych arkuszy kalkulacyjnych lub zastępcze formy pod warunkiem, że dają takie same dane podane w formularzu 42.

Informacje dotyczące raportowanego zdarzenia muszą być dostarczone do HMRC przed 7 lipca po

roku podatkowym, w którym odbyło się raportowane zdarzenie.

 

Kto powinien dostarczyć informacje:

 

• pracodawcy

• host employer (osoba traktowana jako pracodawca w systemie PAYE celów) pracownika

• osoba, od której papiery wartościowe, udziały zostały nabyte

• osoba wystawiająca papiery wartościowe

 

20. Procedury stosowane przez pracodawcę i pracownika

 

Pracodawca:

 

• Na koniec każdego roku podatkowego pracodawca jest zobowiązany do udzielenia szczegółowych

wydatków- płatności, benefitow, udogodnień przewidzianych dla każdego z jego pracowników,

• Osoba udzielająca benefitów dla pracowników będzie również zobowiązana do przekazania

informacji w odniesieniu do osób,ktore otrzymaly benefity,

• Indywydualne formularze P11D dla pracowników, którzy otrzymali wydatki i benefity razem z

formularzem P11D (b) Return of Class 1A National Insurancecontributions poswiadczającym, że

wszystkie wymagane formularze P11D zostały wysłane, należy składać do urzędu HMRC do 6 lipca każdego roku,

• Pracodawcy są również zobowiązani do przekazania każdemu pracownikowi, dla którego formulrz P11D sie stosuje, oświadczenie z informacja umieszczona na formularzu pracownika. Oświadczenie powinno być dostarczone przed 6 lipca.

 

Pracownik:

• Zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty płatności i wartości dla celów podatkowych wszelkich

benefitow przewidzianych dla niego i członków jego rodziny lub gospodarstwa domowego, w

zeznaniu rocznym (Tax Return),

• W przypadku, gdy nie zgadzamy sie z danymi w zeznaniu podatkowym, czy dany element jest

przewidziany do opodatkowania, należy dokonać Self Assessment

• Jeżeli chcemy odwołać się od zmiany do Self Assessment nalezy napisać do urzędnika zajmujacego

sie ta sprawą w ciągu 30 dni od dnia zmiany, dając powody, dla których nie zgadzamy się z

nowelizacją.

 

 

21. Wytyczne dotyczące wypełniania formularza P11D

 

• P11D formularz powinien być stosowany dla każdego pracownika, który nie jest wykluczony

zatrudnieniem,

• P11D formularz powinien być wypełniony przez pracodawcę, przez osobę dokonującą wydatków

płatności lub dostarczajacą świadczenia. Pracownik powinien wysłać zwroty wydatków expences

claims do własnego HMRC Office,

• Każdy P11D formularz powinien zawierać szczegóły wszystkich kosztów wypłat i świadczeń

przewidzianych dla pracownika, z wyjątkiem tych pozycji, dla których zwolnienie zostało podane

przez HMRC lub są objęte PAYE settlement agreemen,

• Wszelkie świadczenia dla małżonka, rodziny lub członka gospodarstwa domowego muszą być

traktowane jakby były przewidziane dla pracownika osobiście,

• Pracodawcy płacą składki ubezpieczeniowe klasy 1A Class 1A National Insurance contributions na więcej świadczeń. Są one identyfikowane na formularzu P11D w brązowej ramce ze wskaźnikiem 1A,

• Pamiętać należy, że pracodawca musi zapłacić Class 1A NIC do dnia 19 lipca na koniec roku

podatkowego, jeżeli płaci za pośrednictwem poczty lub w gotówce i do 22 lipca w przypadku

płatności w formie elektronicznej. Jeśli pracodawca zapłaci za późno, lub nie zaplaci odsetki będą

naliczane od kwoty pozostającej do spłaty po 19 lipca,

• Niektórym pracodawcom wygodniej jest udzielenia informacji w formie listy. HMRC może udzielic zgody na wykorzystanie listy w miejsce P11 pod warunkiem, że na liście:

- Wyraźnie pokazuje, imię i nazwisko pracownika oraz jego / jej numer ubezpieczenia lub data

urodzenia i płci,

- Obejmuje pełny zakres kosztów i korzyści informacje wymagane na P9D lub P11D w tym numery

kodów korzyści,

- Identyfikuje elementy do Class 1A,

- Zawiera wszystkie informacje dla pracownika, na jednej stronie,

- Jest czytelny i rozmiar czcionki nie mniejszy niż Arial 11.

(należy dostarczyć równiez zaświadczenie, że jesteśmy w pełni świadomi co do prawdziwości

podanych przez nas informacji i przekazujemy je zgodnie z naszą wiedzą i przekonaniem o ich

słuszności).

• PAYE Online dla pracodawców -można skorzystać z tej usługi do wypełnienia form P11D i P9D oraz

Mileage Allowance Relief Optional Reporting Scheme (MARORS)

• Kwoty zawarte w formularzach P11D powinny zawierać podatek VAT.

• Oprócz subskrypcji zawodowych i towarzyskich związanych z zatrudnieniem na P11D formularzu

powinny być zawarte wstępne i roczne składki do klubów, cateringu, dla wypoczynku lub uprawiania sportu i do innych, gdzie koszt jest ponoszony przez pracodawcę lub w imieniu pracownika. Wstępne i roczne składki w odniesieniu do kart kredytowych przewidzianych dla pracownika z powodu jego zatrudnienia są zwolnione z opłat podatkowych i nie powinny być włączone w P11D formularzu.

• Osoba, która nie dokona zwrotu formularza P11D w odpowiednim terminie, może ponieść karę nie przekraczającą £300, a dalsze kary nie przekraczające £60 dziennie, jeśli nadal nie dokona zwrotu. Istnieją również kary za dokonanie nieprawidłowego zwrotu formularza P11D. Kara wynosi maksymalnie £3000.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***