... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Podpis elektroniczny

Umowy z naszymi firmami ksiegowymi tak w UK jak i w PL są podpisywane elektronicznie. Wobec coraz bardziej popularnej formy podpisywania dokumentów nalezy wspomnieć kilka słów o bezpiecznym podpisie elektronicznym.

...a wiec:

https://www.komputerswiat.pl/media/1020445/BP01.jpg

 

Podstawą jest to, że polska ustawa o podpisie elektronicznym implementuje dyrektywę 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram dla podpisów elektronicznych. Jest to o tyle istotne, że dyrektywy unijne mają pierwszeństwo przed ustawami, a w sprawach sądowych sądy mają obowiązek stosować wykładnię prowspólnotową (co oznacza, że w przypadku, gdy dochodzi do konfliktu między ustawą a dyrektywą, sąd powinien kierować się literą i celami dyrektywy).

 

Rodzaje podpisów elektronicznych w Polskim prawie oraz ich znaczenie (Przepis art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym)

Polskie prawo przewiduje trzy rodzaje podpisów elektronicznych, każdy będący bardziej zaawansowaną formą poprzedniego:

 1. podpis elektroniczny - tj. dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Takim podpisem może być zwykłe podpisanie się pod dokumentem imieniem i nazwiskiem w formie elektronicznej, ale także każda inna forma umożliwiająca identyfikację autora podpisywanej treści (na przykład wysłanie oświadczenia z konta, które jest bezpośrednio przypisane do konkretnej osoby);
 2. bezpieczny podpis elektroniczny - czyli podpis elektroniczny, który:
  1. jest przyporządkowany wyłącznie osobie składającej ten podpis;
  2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego;
  3. Jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
 3. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - czyli bezpieczny podpis elektroniczny, którego autentyczność i pewność gwarantuje podmiot trzeci - kwalifikowany (wpisany do specjalnego rejestru) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Z porównania brzmienia powyższej definicji z treścią art. 78 § 2 kc wynika jasno, że jakkolwiek bezpieczny podpis elektroniczny by nie był, to musi być dodatkowo weryfikowany owym kwalifikowanym certyfikatem, aby można mówić było o jakiejkolwiek równoważności z kodeksową formą pisemną. Wszystkie umowy podpisane z naszymi ksiegowosciami posiadaja takie certyfikaty. Pomimo to w zdecydowanej większości przypadków przepisy prawa nie wymagają, aby czynności prawne dokonywane były w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co do zasady zachowanie formy pisemnej jest konieczne tylko wtedy, gdy wynika to z konkretnego przepisu, a na dodatek w wielu przypadkach niezachowanie formy pisemnej nie skutkuje wprost nieważnością umowy. Forma pisemna zawsze będzie potrzebna np. w razie zawarcia umowy leasingu lub umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe lub umowy licencji wyłącznej. W innych przypadkach umowa może być zawarta w dowolnej formie.

Zatem z większości sytuacji życia codziennego i gospodarczego nie jest konieczne zawieranie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a to oznacza że w razie zawierania umów w formie elektronicznej - mozna stosować swobodnie bezpieczny podpis elektroniczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (art. 3 pkt 1) podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

 

Zatem - nieco upraszczając – tak jak podpis własnoręczny na dokumencie pozwala na identyfikację osoby, która ten podpis złożyła i ustalenie, że w określonych sytuacjach ponosi ona odpowiedzialność za treści zawarte w takim dokumencie, podpis elektroniczny umożliwia ustalenie, kto złożył oświadczenie w formie elektronicznej oraz czy taka osoba może ponosić odpowiedzialność w razie, gdyby się okazało, że takie oświadczenie zawiera nieprawdziwe informacje albo gdyby taka osoba nie wykonywała zobowiązań w nim opisanych.

Co do zasady, podpis elektroniczny nie musi zatem mieć jakiegokolwiek kwalifikowanego czy innego specjalnego charakteru, co potwierdza dodatkowo przepis art. 8 Ustawy, z którego wynika, że „Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu (nadmieniamy że do podpisu naszych umów jest stosowany kwalifikowany certyfikat) , lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.”

Istotną cechą wyróżniającą „bezpieczny” podpis elektroniczny jest to, że jego użycie zostało przez ustawodawcę zrównane ze złożeniem podpisu własnoręcznego. Oznacza to, że oświadczenie woli opatrzone „bezpiecznym” podpisem elektronicznym jest równoważne z takim oświadczeniem złożonym w formie pisemnej.

Warto jednak zacytować dokładnie art. 78 § 2 kodeksu cywilnego:

Art. 78. § 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Gdy mówimy zatem o podpisie elektronicznym, którego użycie ma spowodować powstanie oświadczenia, równoważnego pod względem formy z oświadczeniem w formie pisemnej, to powinniśmy mówić o bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.(do podpisu naszych umów jest własnie stosowany taki kwalifikowany certyfikat)

 

Zgodnie z przywoływaną już informacją na stronie Ministerstwa Gospodarki „bezpieczny podpis elektroniczny” może być obecnie stosowany m.in. do:

 • podpisywania umów
 • składania podań i pism
 • podpisywania faktur elektronicznych
 • zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG)
 • składania deklaracji celnych i podatkowych
 • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS).

Większość umów stosowanych w obrocie można zawrzeć w sposób elektroniczny nie posiadając kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obiektywnie rzecz biorąc, kwalifikowany podpis ma jedną niezaprzeczalną przewagę na „zwykłym” e-podpisem. W przypadku stosowania innego rodzaju podpisu trzeba za każdym razem ocenić, czy jest to podpis wiarygodny i czy aby na pewno gwarantuje pewność obrotu. W przypadku np. podpisu kwalifikowanego taka ocena jest niepotrzebna – taki podpis jest wiarygodny i ważny w każdej sytuacji, a na dodatek jego status jest akceptowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Nawiasem mówiąc, także i faktury elektroniczne mogą funkcjonować bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od początku można było korzystać równolegle z systemu EDI, a od stycznia 2013 r. także z innego dowolnego systemu.

.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace