... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Renta unijna

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 pojawiły się nowe możliwości podejmowania legalnej pracy w krajach członkowskich, a wraz z nimi nowe przepisy prawne stosowane przy ustalaniu rent z ZUS. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska została włączona w unijną koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu obywatele Polski  i innych państw Wspólnoty mogą korzystać z prawa równego traktowania, mają takie same obowiązki i korzystają z takich samych praw do opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, rent oraz emerytur.

Po 1 maja 2004 r. emerytury i renty przyznawane są w Polsce na podstawie polskich przepisów emerytalno - rentowych (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz.353, z późn. zm.). Przepisy te w niektórych "sytuacjach międzynarodowych" są modyfikowane przepisami unijnymi. Dotyczy to osób ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe, wykonujących w przeszłości pracę na terenie różnych państw członkowskich.


Rozporządzenia unijne regulujące sprawy dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Poniższe rozporządzenia są stosowane m.in. przez instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych, w tym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają wartość nadrzędną nad przepisami wewnętrznymi państw członkowskich UE. Co za tym idzie, w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy wspólnotowe.

 

Ustalając uprawnienia do świadczeń w określonych sytuacjach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do stosowania oprócz polskich przepisów emerytalno - rentowych również prawo unijne. Dotyczy to osób migrujących, tj. przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

 

Dlatego też osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, posiadająca dodatkowo okresy ubezpieczenia za granicą, przysługujące z legalnego zatrudnienia na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej np. w Wielkiej Brytanii, w chwili starania się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, ma prawo do ubiegania się w ZUS o polską rentę oraz tzw. rentę unijną, jeżeli spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do renty.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce, a także w innych państwach członkowskich.

Zatrudnienie za granicą wpływa na nasze prawo odnośnie uzyskania świadczeń społecznych w Polsce, a także koniecznych procedur, aby świadczenia te otrzymać. Wiąże się to z kwestią miejsca, gdzie powinniśmy złożyć wniosek o rentę, jak i uwzględniania przez ZUS okresów ubezpieczeniowych zdobytych za granicami Polski.

 

Unia Europejska nie ustanowiła jednego ponadpaństwowego systemu zapewniającego renty z tytułu niezdolności do pracy. Każde z państw członkowskich samodzielnie rozstrzyga komu i na jakiej podstawie przyznana zostanie renta w razie wystąpienia niezdolności do pracy.

 

Jeżeli więc o rentę z tytułu niezdolności do pracy stara się osoba, która posiada okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, jej uprawnienia do renty ustalają równolegle instytucje ubezpieczeniowe każdego z tych państw.

 

Możliwa jest więc sytuacja, w której osoba pobiera renty z kilku państw członkowskich, których ustawodawstwu podlegała.

 

Prawo do renty polskiej z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, spełniającej łącznie poniższe warunki:


 • osoba jest niezdolna do pracy tzn. całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy


Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty jest uzależniony od wieku osoby ubezpieczonej, w jakim nastąpiła niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

 

 • 1 rok - gdy niezdolność do pracy nastąpiła przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata - gdy niezdolność do pracy nastąpiła w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata - gdy niezdolność do pracy nastąpiła w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata - gdy niezdolność do pracy nastąpiła w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat -gdy niezdolność do pracy nastąpiła w wieku powyżej 30 lat.

 

Dla osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30-tego roku życia, okres wymaganych 5-ciu lat podlegania, musi wystąpić w ciągu ostatnich 10 lat, przypadających przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego 10-letniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej.


 • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.


Okresy składkowe to m.in. okresy: zatrudnienia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych, niektórych zasiłków z pomocy społecznej.

Okresy nieskładkowe to m.in. okresy: nauki w szkole wyższej, urlopu wychowawczego w określonej ustawą wysokości, sprawowania opieki nad niezdolnym do pracy członkiem rodziny.

 

 • łączne dochody brutto (z Polski i Wielkiej Brytanii), których nie można przekroczyć, aby nie stracić prawa do renty to 2179,70 zł

 

Chcąc starać się o rentę unijną, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem. Wniosek ten musi być zgłoszony przez osobę uprawnioną bądź jej pełnomocnika.

 

W Polsce ustalenie prawa do renty unijnej z tytułu niezdolności do pracy, następuje na podstawie składanego wniosku (druk ZUS Rp-1), do którego należy dołączyć:
 • formularz unijny E 207 PL (Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) z informacją o okresach ubezpieczenia oraz zamieszkania, przebytych w państwach członkowskich
 • dokumenty, uzasadniające prawo do polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości (świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, druk ZUS Rp-7, wyciągi z aktów stanu cywilnego, książeczka wojskowa, zaświadczenie o ukończeniu studiów)
 • odpowiednią dokumentację medyczną (druk N 9 - zaświadczenie o stanie, zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS)
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6)
 • dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych


Osoba ubezpieczana w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o przyznanie renty składa w instytucji ubezpieczeniowej jednego państwa. Złożony wniosek automatycznie uruchamia równoczesne rozpatrywanie uprawnień do emerytury i renty we wszystkich państwach członkowskich, w których podlegała ubezpieczeniom. Zatem osoba mieszkająca w Polsce, która posiada okresy ubezpieczenia również w innych państwach członkowskich wniosek o "rentę unijną" składa we właściwej jednostce ZUS, realizującej umowę międzynarodową (właściwym oddziałem ZUS dla Wielkiej Brytanii jest I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, Kasprowicza 151) bądź za pośrednictwem jednostki ZUS miejsca zamieszkania, która zobowiązana jest do skompletowania wniosku o rentę i do przekazania go do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w tym państwie. Przy rozpatrywaniu wniosku o rentę w Polsce uwzględnione są również okresy ubezpieczenia przebyte w Wielkiej Brytanii.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***