... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Ustalanie prawa do emerytury w UK

Międzynarodowa emerytura

 

Zobacz więcej informacji o tym jak nie płacić ZUS...

 

Aktualne informacje na temat emerytur w UK są TUTAJ


Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są to pewne reguły, które powodują, że osoby pracujące w kilku krajach kolejno lub równocześnie, uzyskują pozytywne następstwa tych zatrudnień. Zapewniają one równe traktowanie każdego obywatela Unii i dają prawo m.in. do opieki lekarskiej, świadczeń rodzinnych, emerytur czy rent. Gwarantują tym samym, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura będą wypłacane także jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa. W związku z powyższym, jeśli obywatel Polski podejmie pracę w państwie Unii Europejskiej, nie traci odprowadzonych dotychczas składek na ubezpieczenie społeczne. Do przyszłej emerytury liczy się staż pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Choć każde państwo ma swój własny system ubezpieczeń emerytalno- rentowych, to oprócz przepisów prawa rodzimego, obowiązują go także postanowienia prawa wspólnotowego. Co ważniejsze, to właśnie one mają pierwszeństwo nad przepisami poszczególnych państw członkowskich. Unijny system koordynacji ma za zadanie porządkowanie relacji pomiędzy przepisami krajowymi.


Czy emerytura z ZUSu zapewni Ci godną starość?
Dlatego Polak mieszkający i pracujący w innym kraju Unii, zachowuje prawo do emerytury, nabyte w Polsce.

 


Praca w kilku państwach UE nie daje jednak gwarancji uzyskania emerytur w każdym z nich. Kraj, w którym ubiegamy się o emeryturę, uwzględni wszystkie okresy składkowe i proporcjonalnie do czasu ich trwania wyliczy część emerytury. Części te złożą się na tzw. „emeryturę łączoną”.

Emerytura z Wielkiej Brytanii

Emeryturę można otrzymać w państwie, w którym jest się ubezpieczonym co najmniej rok, a łączny staż pracy jest wystarczający do uzyskania emerytury w tym kraju. Należy pamiętać o spełnieniu dwóch podstawowych warunków w celu otrzymania świadczeń emerytalnych również z Wielkiej Brytanii:

  • Osiągnięcie wieku emerytalnego
Płeć Data urodzenia Wiek emerytalny
Mężczyzna Przed 6 kwietnia 1959 r. 65 lat
Kobieta Przed 6 kwietnia 1950 r. 60 lat
Kobieta Po 6 kwietnia 1950 , ale przed 6 kwietnia 1955 65 lat
( w latach 2010 - 2020)
Kobieta po 5 kwietnia 1955, ale przed 6 kwietnia 1959 65 lat


Wiek emerytalny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn wzrośnie do 68 lat w okresie 2024-2046.

  • Posiadanie odpowiedniej liczby lat kwalifikujących
Lata kwalifikujące to takie, w których osiągnięte przychody były wystarczająco wysokie, aby płacić  National Insurance Contributions (NICs) lub pracownik był legalnie zwolniony z płacenia tychże składek. Minimalne przychody w roku 2009-2010 dla osób zatrudnionych na kontrakcie (w tym umowa o pracę) wynoszą £4940, natomiast dla osób samozatrudnionych minimum wynosi £5075.

Ile lat kwalifikujących potrzebujesz?

  • Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny po 5 kwietnia 2010 będą potrzebować 30 lat kwalifikujących.
mały zus, niski zus - optymalizacja kosztów z dezi.pl

W roku 2009-2010 podstawowa emerytura wynosi : £95,25 tygodniowo.

  • Osoby, które posiadają zaledwie kilka lat kwalifikujących, osiągając wiek emerytalny będą otrzymywały jedną trzydziestą (1/30) pełnej podstawowej emerytury za każdy przepracowany rok.
Dla osób, którym uprawnienia do emerytury ustalone zostały na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia, ich wysokość obliczana jest z uwzględnieniem proporcji długości okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie członkowskim w stosunku do sumy długości okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach członkowskich.
Warto pamiętać, że wysokość emerytury państwowej jest niezależna od wysokości zarobków oraz od wysokości składek National Insurance Contribution. Oznacza to, że jeśli ktoś zarabia £110 tygodniowo, to po osiągnięciu wieku emerytalnego, dostanie taką samą emeryturę państwową jak osoba, która zarabiała £1100 tygodniowo.


Gdzie złożyć wniosek o emeryturę?
Osoba posiadająca okresy ubezpieczenia w kilku państwach składa wniosek w instytucji ubezpieczeniowej jednego z nich. Wniosek ten uruchamia automatycznie równoczesne rozpatrywanie go we wszystkich krajach członkowskich, w których osoba zainteresowana podlegała ubezpieczeniom społecznym. Data złożenia wniosku jest wiążąca dla instytucji wszystkich zainteresowanych państw Członkowskich.


Należy jednak pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych będą się nieustannie zmieniać, więc nasza przyszła emerytura wymaga ciągłej kontroli i dopasowań do wciąż zmieniającego się rynku ubezpieczeń.

 

 

 

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Warto przeczyutać: Emerytura za pracę w państwach UE

Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, albo mieszkają bądź mieszkały w tych państwach, mogą być objęte wspólnotową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Unijne przepisy o koordynacji dotyczą osób migrujących zarobkowo w obrębie państw członkowskich. Celem tych przepisów jest m.in. ułatwienie wymienionym osobom nabycia uprawnień do emerytur i rent oraz pobierania świadczeń z państw członkowskich.Emerytura dla osób posiadających okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce oraz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte za granicą w państwach członkowskich

* Ustalenie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich, w którym osoba była ubezpieczona (lub posiada okresy zamieszkania)

Unia Europejska nie ustanowiła dotychczas jednego ponadpaństwowego systemu zapewniającego emerytury. Każde państwo członkowskie samodzielnie decyduje, komu i po spełnieniu jakich warunków zapewnia emeryturę w razie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom w Polsce oraz posiada okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich, emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z każdego innego państwa członkowskiego, w którym była ubezpieczona (posiada okresy zamieszkania),o ile spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury w tych państwach.

Jeśli więc o emeryturę ubiega się osoba posiadająca okresy pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich, np. w Wielkiej Brytanii, ustalenia uprawnień do emerytury dokonują równolegle instytucje ubezpieczeniowe każdego z tych państw.

W przypadku spełnienia warunków wymaganych do uzyskania emerytury w kilku państwach członkowskich, których ustawodawstwu podlegała osoba zainteresowana, możliwe jest pobieranie emerytur z kilku państw.

* Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w państwach członkowskich

Jeżeli osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do emerytury w jednym państwie członkowskim nie posiada okresu ubezpieczenia (zamieszkania) wymaganego do uzyskania tego świadczenia, wówczas dla przyznania emerytury uwzględnia się (dolicza, sumuje), o ile to konieczne, również zagraniczne okresy ubezpieczenia (zamieszkania) przebyte przez tę osobę we wszystkich innych państwach członkowskich.

Przy ustalaniu prawa do emerytury z ZUS zagraniczne okresy ubezpieczenia (zamieszkania) przebyte w państwach członkowskich są uwzględniane, gdy prawo do tej emerytury zależy od długości okresów ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia przebyty wyłącznie w Polsce nie jest wystarczający do nabycia prawa do świadczenia.

Okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w państwach członkowskich przyjmowane są przez ZUS w wymiarze potwierdzonym przez zagraniczną instytucję ubezpieczeń społecznych danego państwa członkowskiego, na formularzu unijnym E 205.

Okresy, o których mowa, nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury z ZUS, gdy prawo do tej emerytury nie zależy od długości okresów ubezpieczenia (dotyczy to tzw. nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalanej ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., spełniającym warunek posiadania wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
W przypadku zatem np. 66-letniego mężczyzny, urodzonego po 31grudnia1948 r., ubiegającego się o nową emeryturę z ZUS, do której prawo nie zależy od długości okresów ubezpieczenia, a zależy wyłącznie od spełnienia warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, wynoszącego dla mężczyzn 65 lat, ZUS nie uwzględni zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych przez tego mężczyznę w innych państwach członkowskich (np. w Wielkiej Brytanii.

* Proporcjonalne obliczenie emerytury ustalonej z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w państwach członkowskich

Jeżeli do uzyskania prawa do emerytury w danym państwie członkowskim konieczne jest uwzględnienie zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych przez daną osobę w innych państwach członkowskich, to wysokość emerytury oblicza się w następujący sposób:

— w pierwszej kolejności instytucja państwa ustalającego emeryturę oblicza teoretyczną (pełną) kwotę emerytury, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby wszystkie jej okresy ubezpieczenia zostały przebyte w państwie ustalającym świadczenie,

— następnie, na podstawie kwoty teoretycznej, instytucja ta oblicza rzeczywistą (częściową) kwotę emerytury, odpowiadającą stosunkowi okresów ubezpieczenia przebytych w państwie ustalającym świadczenie do sumy okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich branych pod uwagę państwach członkowskich.

Tak obliczona kwota emerytury proporcjonalnej stanowi kwotę świadczenia należną osobie zainteresowanej.

Według powyższych zasad ustalana jest wysokość emerytury z ZUS, do której prawo zależy od długości okresów ubezpieczenia, osobom, którym przy ustalaniu tego prawa uwzględnione zostały zagraniczne okresy ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich albo którym uwzględnienie okresów zagranicznych przy obliczaniu wysokości emerytury da wyższą kwotę świadczenia

Na przykład, jeśli mężczyźnie, urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., ZUS ustalił emeryturę na podstawie 15 lat jego polskich okresów ubezpieczenia oraz po uwzględnieniu 10 lat okresów ubezpieczenia w UK, polska emerytura obliczona zostanie w następujący sposób:

— najpierw ZUS obliczy kwotę teoretyczną (pełną) emerytury, jaką zainteresowany
uzyskałby, gdyby łączny okres ubezpieczenia wynoszący 25 lat (w Polsce i w UK) został przebyty w Polsce,

— następnie, na podstawie kwoty teoretycznej, zostanie obliczona przez ZUS rzeczywista (częściowa) kwota emerytury, odpowiadająca stosunkowi polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i brytyjskich okresów ubezpieczenia; w tym przypadku będzie to 15/25 kwoty teoretycznej, ponieważ osoba zainteresowana posiada w Polsce 15-letni okres ubezpieczenia, natomiast łącznie, w Polsce i w UK, ma 25-letni okres ubezpieczenia. W efekcie ZUS przyzna osobie zainteresowanej ustaloną w ten sposób proporcjonalną emeryturę.

Powyższe zasady nie mają zastosowania przy ustalaniu nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do której prawo i wysokość nie zależą od długości okresów ubezpieczenia. Wysokość nowej emerytury ustalana jest wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia, bez uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w innych państwach członkowskich.

W przypadku przyznawania nowej emerytury z ZUS 60-letniej kobiecie, urodzonej w 1949 r., będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego, posiadającej 5-letni okres ubezpieczenia w Polsce oraz 10-letni okres ubezpieczenia w Szwecji i 2-letni okres ubezpieczenia w UK, ZUS obliczy wysokość świadczenia na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia.

* Obliczanie emerytury ustalonej bez konieczności uwzględnienia zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w państwach członkowskich

Jeżeli prawo do emerytury w danym państwie członkowskim zależy od długości okresów ubezpieczenia, ale w przypadku danej osoby do uzyskania prawa do tego świadczenia nie jest konieczne uwzględnienie zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych przez tę osobę w innych państwach członkowskich, wówczas wysokość emerytury obliczana jest wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia w państwie ustalającym emeryturę (tzw. emerytura krajowa), z pominięciem okresów zagranicznych przebytych w innych państwach członkowskich. Jednakże w takiej sytuacji oblicza się również kwotę emerytury, jaka przysługiwałaby na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w państwach członkowskich (kwotę emerytury proporcjonalnej),i gdyby okazało się że byłaby ona wyższa od kwoty emerytury krajowej, obliczonej na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych wyłącznie w państwie ustalającym emeryturę, to osobie zainteresowanej zostanie ustalona emerytura proporcjonalna.

W przypadku przyznawania emerytury kobiecie, urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., posiadającej 20-letni okres ubezpieczenia w Polsce (wystarczający do nabycia prawa do emerytury), mającej jednak również 2-letni okres ubezpieczenia w Szwecji i 3-letni okres ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, ZUS obliczy  wysokość jej świadczenia w następujący sposób:

— z jednej strony obliczy emeryturę krajową – na podstawie wyłącznie polskiego okresu ubezpieczenia, wynoszącego 20 lat,

— z drugiej strony obliczy emeryturę proporcjonalną – na podstawie sumy okresów ubezpieczenia w Polsce, w Szwecji i w Wielkiej Brytanii, wynoszących łącznie 25 lat; tj. najpierw obliczy teoretyczną (pełną) kwotę emerytury na podstawie 25-letniego łącznego okresu ubezpieczenia w trzech wymienionych państwach członkowskich, a następnie obliczy emeryturę proporcjonalną (częściową),która w omawianym przypadku stanowi 20/25 kwoty teoretycznej,

— następnie ZUS porówna kwoty: emerytury krajowej i emerytury proporcjonalnej i ustali świadczenie w wysokości korzystniejszej dla osoby zainteresowanej.

Opisane zasady obliczania wysokości emerytury mają również zastosowanie przy ustalaniu emerytury z ZUS, do której prawo nie zależy od długości okresów ubezpieczenia, ale której wysokość zależy od długości tych okresów (dotyczy nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalanej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., niebędącym członkami otwartych funduszy emerytalnych, którzy wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009-2013)


* Okresy ubezpieczenia krótsze niż 1 rok
Jeżeli osoba posiada w jednym lub więcej państw członkowskich okresy ubezpieczenia wynoszące – w każdym z tych państw – mniej niż rok, w państwach tych nie ustala się jej prawa do emerytury, jeżeli przepisy danego państwa nie przewidują przyznawania emerytury z tytułu tak krótkiego okresu ubezpieczenia (zamieszkania). Okres ten jednak nie przepada,bowiem w razie przyznania emerytury przez instytucję innego państwa członkowskiego jest ona zobowiązana uwzględnić także ten krótki zagraniczny okres przy obliczaniu wysokości własnego świadczenia.

Powyższa reguła ma zastosowanie przy obliczaniu emerytury z ZUS, której wysokość zależy od długości okresów ubezpieczenia. Oznacza to, że przy obliczaniu tej emerytury ZUS uwzględnia zagraniczny okres ubezpieczenia krótszy niż rok przebyty w państwie członkowskim, z tytułu którego nie przysługuje świadczenie w tym państwie, i wypłaca świadczenie za ten okres.
Jeśli zatem osoba ubiegająca się o emeryturę, oprócz okresów pracy (ubezpieczenia) w Polsce, posiada także okres ubezpieczenia krótszy niż rok przebyty w UK, z tytułu którego na podstawie przepisów brytyjskich nie przysługuje jej emerytura lub renta, to w razie przyznania emerytury w Polsce ZUS uwzględni w wysokości świadczenia także ten brytyjski okres ubezpieczenia.

W przypadku nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której wysokość nie zależy od długości okresów ubezpieczenia, powyższa reguła ma zastosowanie wyłącznie przy ustalaniu kapitału początkowego za okresy przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r./Podstawa wymiaru emerytury obliczanej dla osób posiadających – oprócz polskich okresów ubezpieczenia –również zagraniczne okresy ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich

Podstawę wymiaru emerytury z ZUS, której wysokość zależy od długości okresów ubezpieczenia – dla osoby posiadającej, oprócz polskich okresów ubezpieczenia, również zagraniczne okresy ubezpieczenia, przebyte w innych państwach członkowskich – stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przed dniem 1 stycznia 1999 r. – na ubezpieczenie społeczne), na podstawie polskich przepisów prawnych, z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych przez osobę zainteresowaną z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowany złożył wniosek o emeryturę. Przy ustalaniu wymienionych 10 lat kalendarzowych nie uwzględnia się tych lat, w których ubezpieczony przez cały rok pozostawał w ubezpieczeniu za granicą w państwach członkowskich.

Jeżeli w okresie 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok złożenia wniosku o emeryturę zainteresowany nie był ubezpieczony w Polsce, podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przed 1 stycznia 1999 r. – na ubezpieczenie społeczne), na podstawie polskich przepisów prawnych, z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowany przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie członkowskim.

Na wniosek osoby zainteresowanej podstawę wymiaru emerytury stanowić może także przeciętna podstawa wymiaru składki, na podstawie polskich przepisów prawnych, z okresu 20 lat kalendarzowych, przypadających przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce.


Podstawa obliczenia nowej emerytury z FUS dla osób posiadających – oprócz polskich okresów ubezpieczenia –również zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte w państwach członkowskich
Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

Podstawę obliczenia nowej emerytury – dla osoby posiadającej, oprócz polskich okresów ubezpieczenia, również zagraniczne okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich – stanowi kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne w Polsce, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Zagraniczne okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich są w takim przypadku uwzględniane wyłącznie przy ustalaniu kapitału początkowego dla celów obliczenia nowej emerytury, o ile okresy te są krótsze niż 1 rok i z tytułu tych okresów osobie zainteresowanej nie przysługują świadczenia zagraniczne z państw, w których zostały one przebyte.


Wpływ emerytur i rent zagranicznych na prawo i wysokość emerytury pobieranej z ZUS
W przypadku gdy osoba, której ustalono prawo do emerytury z ZUS pobiera również emeryturę lub rentę z innego niż Polska państwa członkowskiego, to fakt pobierania tych świadczeń nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia prawa do emerytury z ZUS.Gdzie można uzyskać więcej informacji?
W terenowych jednostkach ZUS wyznaczonych do realizacji spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji wspólnotowej, tj. w:

  • I Oddziale w Łodzi,
  • Oddziale w Nowym Sączu i jego Inspektoracie w Tarnowie,
  • Oddziale  w Opolu,
  • Oddziale w Szczecinie oraz
  • I Oddziale w Warszawie,
  • w Departamencie Rent Zagranicznych, wykonującym w Centrali ZUS zadania instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji, współpracującym z zagranicznymi instytucjami łącznikowymi państw członkowskich (ul. Senatorska 10, 00-082 Warszawa, (tel.: +48 22 826 05 53, e-mail: drz@zus.pl).
Tagi:zus za granicą, emerytura z UK, Angli, WIelkiej Brytanii, ZUS w anglii, ZUS w Angli
 
***GETRESPONSEBLOCK2***